پرتال جامع رشته ادبیات

نام محصول : پایان نامه ادبیات - بحث و بررسی شخصیت پردازی در منظومه ی لیلی و مجنون نظامی

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: ادبیات هفت
قیمت: 150,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته ادبیات پایان نامه ادبیات پایان نامه های ادبیات نظامی منظومه لیلی و مجنون شخصیت پردازی

  نام محصول : پایان نامه ادبیات - بحث و بررسی شخصیت پردازی در منظومه ی لیلی و مجنون نظامی

  • چکیده
  • مقدمه
  • ادب غنایی
  • شعر غنایی
  • منظومه های غنایی
  • زندگی نامه ی نظامی
  • شخصیت و اندیشه نظامی
  • اهمیت نظامی در ادبیات داستانی
  • آثار نظامی
  • مخزن الاسرار
  • خسرو و شیرین
  • لیلی و مجنون
  • مرجع اصلی داستان لیلی و مجنون
  • ارزش لیلی و مجنون
  • هفت پیکر
  • اسکندر نامه
  • فصل اول
  • کلیات
  • هدف تحقیق
  • پیشینه ی تحقیق
  • روش تحقیق
  • فصل دوم
  • بررسی شخصیت و شخصیت پردازی در منظومه ی لیلی و مجنون نظامی
  • درآمد: تعریف شخصیت
  • اهمیت و ویژگیهای شخصیت
  • منشأ شخصیت
  • تعریف شخصیت پردازی
  • تدابیر گزارشی
  • تدابیر نمایشی
  • خلاصه ی داستان لیلی و مجنون
  • شخصیت پردازی در لیلی و مجنون
  • شیوه های شخصیت پردازی
  • توصیف
  • توصیف مستقیم
  • مجنون
  • لیلی
  • پدر مجنون
  • نوفل
  • ابن سلام
  • سلیم عامری
  • زید
  • زینب
  • توصیف غیر مستقیم
  • گفتگو
  • گفتگوی مجنون با پدر
  • جواب دادن مجنون پدر را
  • گفتگوی نوفل با مجنون
  • گفتگوی مجنون با یکی از شخصیتهای فرعی داستان
  • گفتگوی نوفل با پدر لیلی
  • گفتگوی لیلی با مجنون
  • گفتگوی لیلی با یکی از شخصیتهای فرعی داستان
  • گفتگوی پدر لیلی با یکی از شخصیتهای فرعی داستان
  • گفتگوی درونی (مونولوگ)
  • شکایت کردن مجنون با خیال لیلی
  • سخن گفتن مجنون با زاغ
  • رفتن لیلی به تماشای بوستان
  • آگاهی مجنون از مرگ پدر
  • عمل
  • ریا کاری لیلی
  • سخاوت وبخشندگی پدر مجنون
  • مهربانی و دلسوزی پدر مجنون
  • شجاعت و جنگاوری نوفل
  • نام
  • رمز (نماد)
  • انواع شخصیت در لیلی و مجنون نظامی
  • شخصیت اصلی یا مرکزی
  • شخصیتهای اصلی در این داستان
  • شخصیت فرعی
  • شخصیت قراردادی
  • شخصیت های قراردادی در این داستان
  • شخصیت مدور
  • شخصیت ایستا
  • شخصیت تمثیلی
  • شخصیت نمادین
  • شخصیت رابط
  • شخصیت همراز (مرد و زن)
  • شخصیت مخالف
  • شخصیت شریر
  • شخصیت نوعی
  • تیپ عاشق دلسوخته
  • تیپ زنان محدود و در بند
  • تیپ یاوه گویان و بدخواهان
  • تیپ شخصیت دیوانه و در زنجیر
  • شخصیت و دیگر عناصر داستان در لیلی و مجنون
  • زاویه ی دید
  • پیرنگ
  • درونمایه (تم)
  • فضا و رنگ
  • لحن
  • سبک
  • فصل سوم
  • نتیجه گیری
  • فهرست منابع

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه ادبیات - بحث و بررسی شخصیت پردازی در منظومه ی لیلی و مجنون نظامی
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه ادبیات - بحث و بررسی شخصیت پردازی در منظومه ی لیلی و مجنون نظامی
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه ادبیات - بحث و بررسی شخصیت پردازی در منظومه ی لیلی و مجنون نظامی

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه